UZ Brussel in 2012: de switch

UZ Brussel in 2012: de switch

Christophe maakt de switch. En u?

0%
UZ Brussel in 2012: de switch

UZ Brussel in 2012: de switch

Christophe maakt de switch. En u?

start
 •   VOLG CHRISTOPHE
 •   TEKST
 •   CIJFERS EN DETAILS
Universitair Ziekenhuis Brussel
MENU

Kwaliteit en veiligheid staan centraal

Voor Christophe is 2012 een bijzonder jaar

Christophe en verpleegster An zijn net bij zwangere patiënte Marianne wanneer er een controle gebeurt op het correct toepassen van de ziekenhuishygiëne- en veiligheidsregels. In 2012 werd gestart met deze veiligheidsrondes.

Voor Christophe wordt het een spannend jaar, hij hoopt een switch te maken.

Meer info

Aantoonbare zorgkwaliteit en veiligheid

Integrale kwaliteitszorg staat centraal in het UZ Brussel. De veiligheidsrondes, waarmee in 2012 werd gestart, zijn daar één van de concrete uitingen van. Om dezelfde reden besliste het UZ Brussel in 2012 ook om voor accreditatie te gaan in het ganse ziekenhuis, een proces dat meerdere jaren in beslag zal nemen. Accreditatie is het proces waarbij een zorginstelling wordt beoordeeld door een externe en volledig onafhankelijke instantie om te bepalen of deze voldoet aan een aantal normen gericht op het verbeteren van de veiligheid en zorgkwaliteit. Het is een zichtbare indicatie dat een instelling ernaar streeft om de veiligheid en kwaliteit van de patiëntenzorg te optimaliseren. Kwaliteit wordt daarmee meetbaar. Dat past in de ambitie van het ziekenhuis dat aantoonbaar anders wil zijn.

Veiligheidsrondes

Om de patiëntveiligheid te bevorderen, vinden er sinds mei 2012 geregeld interne veiligheidsrondes plaats. Tijdens een veiligheidsronde wordt nagegaan of alle regels m.b.t. ziekenhuishygiëne en patiëntveiligheid worden nageleefd. De veiligheidsrondes sensibiliseren de zorgverstrekkers en verhogen ook daadwerkelijk de patiëntveiligheid.

Welke zijn de observatiepunten van het team dat de veiligheidsrondes uitvoert?

Handhygiëne

 • Draagt het medisch personeel geen armbanden, ringen, uurwerken, nagellak, kunstnagels, … ?
 • Hebben de zorgverstrekkers schone, korte nagels, geen loshangend lang haar, …?
 • Draagt het medisch personeel korte mouwen?

In de patiëntenkamer

 • Draagt de patiënt een polsbandje?
 • Is de naam van de patiënt leesbaar en correct aangegeven op het polsbandje?
 • Is de patiëntenbel binnen handbereik bij de niet-mobiele patiënt?
 • Is er een alcoholdispenser met alcoholgel voor de handhygiëne aanwezig?

Medicatie

 • Zijn de medicatiewagens (of –karren) afgesloten?
 • Is de sleutel van de medicatiekar verwijderd?
 • Is de decentrale medicatienoodkast afgesloten?
Handhygiëne

De observaties worden elektronisch geregistreerd. Als er patiënten betrokken zijn bij de observaties, wordt dit bezoek gekaderd in een audit en krijgen zij een bedankingskaartje. De veiligheidsrondes leveren aandachtspunten op die leiden tot kwalitatief betere zorg.


Zorgpaden: de patiënt centraal

In het verleden werd de patiënt te vaak ongecoördineerd naar verschillende diensten doorverwezen. Een patiënt werd dan door elke specialist apart behandeld en moest daarvoor zelf aparte afspraken maken. Om dit te voorkomen, heeft het UZ Brussel in 2012 bijkomende zorgpaden uitgetekend. Bij een zorgpad wordt de patiënt het middelpunt van de zorg. Multidisciplinaire teams buigen zich in overleg over alle aspecten van het medisch probleem. De ziekenhuiszorg wordt dus georganiseerd rond de patiënt. Als een patiënt bijvoorbeeld opgenomen wordt met een beroerte, is er voor die patiënt een duidelijk pad uitgetekend: welke arts of verpleegkundige moet welke handelingen stellen en wanneer? In het UZ Brussel werden in de periode 2009 - 2011 zorgpaden uitgewerkt voor acuut coronair syndroom, beroertezorg, pneumonie, normale zwangerschap en bevalling, en in 2012 kwam daar hartfalen bij.

Marc De Beukeleer, kwaliteitscoördinator

Marc De Beukeleer

De zorgverstrekker blijft de expert. Het zorgpad geeft enkel de optimale combinatie van mensen en middelen aan voor een gegeven medisch en complex probleem. Zorgpaden betekenen zorgzekerheid, de patiënt heeft er dus alle belang bij.

De veiligheidsrondes in cijfers

Sinds 2012 voert het UZ Brussel veiligheidsrondes uit. Wat leren de veiligheidsrondes ons? Enkele cijfers …

Identificatiebandje

De meerderheid van de gecontroleerde patiënten (89,2%) droeg een identificatiebandje. 88,7% van de patiënten hadden een identificatiebandje dat leesbaar én correct werd ingevuld.


Immobiele patiënt

Medicatiewagens

Bij een grote meerderheid (90%) van de immobiele patiënten was de patiëntenbel bereikbaar, waardoor het altijd mogelijk was om een medewerker van het verzorgend personeel op te roepen.

Medicatie mag enkel toegankelijk zijn voor een arts of verpleegkundige. Een belangrijk aandachtspunt is dan ook het afsluiten van de medicatiewagens en het verwijderen van de bijhorende sleutel wanneer ze niet in gebruik zijn. Slechts 36,7% van de onderzochte wagentjes waren correct afgesloten. 46,9% van de medicatiewagens waren niet in orde: ofwel waren ze niet afgesloten, ofwel was de sleutel niet van het slot verwijderd. 16,4% van de wagens waren dan weer in gebruik op het moment van de veiligheidsrondes waardoor ze niet gecontroleerd konden worden.


Basisvoorwaarden voor een goede handhygiëne

Er zijn acht basisvoorwaarden waaraan voldaan moet worden voor een goede handhygiëne. Van zodra aan één van die voorwaarden niet wordt voldaan, is een goede handhygiëne in het gedrang. De meerderheid van de medewerkers die tijdens de veiligheidsrondes gecontroleerd werden, voldeden aan de vooropgestelde voorwaarden. Toch waren er twee aandachtspunten: het dragen van een polshorloge of van een ring. Vooral dat laatste is een pijnpunt dat aangepakt moet worden.

ICT op maat van de zorg

Met de tablet kan Christophe patiëntengegevens mobiel raadplegen

Christophe staat in een patiëntenkamer aan het bed van patiënte Marianne die hij zojuist heeft onderzocht. Hij geeft haar via zijn tablet inzage in haar elektronisch patiëntendossier en overlegt met haar aan de hand daarvan de onderzoeksresultaten. In 2012 startte een pilootfase waarin een deel van het verplegend en medisch personeel werd uitgerust met een smartphone voor de verpleegkundigen en een tablet voor de artsen. Via de toestellen in combinatie met de applicaties die de dienst informatiesystemen ontwikkelde, kunnen de artsen en verpleegkundigen het Klinisch Werkstation (KWS) mobiel raadplegen.

Meer info

ICT en zorg, een symbiotische relatie

Prof. ir. Rudi Van de Velde, directeur van de dienst informatiesystemen, werd al tweemaal verkozen tot ICT-manager van het jaar. Eind 2011 kreeg het klinisch werkstation (KWS) van het UZ Brussel, als enig ziekenhuis in België, het ‘HIMMS stage 6’-label (Healthcare Information & Management Systems Society), het op één na hoogste kwaliteitslabel. Twee voorbeelden die aantonen dat het UZ Brussel niet alleen op medisch vlak een voortrekkersrol speelt, maar ook wat betreft ICT. Maar innovatie staat niet stil. Daarom werd ook in 2012 in ICT geïnvesteerd. Zo blijft het UZ Brussel ook in de toekomst een ziekenhuis waar zorg en ICT hand in hand gaan, elkaar versterken én voordelen opleveren voor zowel de patiënten als de medewerkers.


Prof. ir. Rudi Van de Velde, directeur van de dienst informatiesystemen

Marc De Beukeleer

De medische wereld verandert en de klassieke dokter-patiënt relatie krijgt een veel complexer en multidisciplinair karakter. Verschillende functies en afdelingen moeten met elkaar samenwerken rond de patiënt en dat opent nieuwe mogelijkheden voor procedure en werkprocessenbeheer.

Vier sprekende illustraties in 2012

1. Naar een digitaal multidisciplinair overleg

In 2012 werden de bouwstenen gelegd voor de geleidelijke evolutie van een klassieke, hybride telefooncentrale naar een virtuele centrale over het datanetwerk van het ziekenhuis. Daardoor kunnen de medewerkers van het UZ Brussel vandaag comfortabel telethuiswerken en deelnemen aan audio- of videoconferenties. Maar de videoconferentie wordt bijvoorbeeld ook toegepast bij het multidisciplinair oncologisch consult (MOC). Met de huisarts wordt een conferentiemoment afgesproken en hij of zij krijgt van het UZ Brussel een mail met de bevestiging van de afspraak. Als die op het afgesproken moment op de link in de mail klikt, krijgt de huisarts (uitgerust met een webcam) meteen de ruimte te zien waar de specialisten zijn samengekomen om samen – dus met volle betrokkenheid van de huisarts – de patiënt te bespreken.

2. Een gedynamiseerd verpleegkundig dossier

Het verpleegkundig dossier werd voorheen vooral gebruikt voor de registratie van uitgevoerde zorgen, bijvoorbeeld van parameters, wondverzorging, kathetertoezicht, ... In 2012 werd op ziekenhuisniveau een belangrijke nieuwe functionaliteit toegevoegd: de planning van verpleegkundige activiteiten. De verpleegkundigen krijgen in het elektronisch verpleegdossier voor elk zorgprobleem een ‘best practice’-aanpak aangeboden. Hiermee verzekert het UZ Brussel dat de patiënten de juiste zorg krijgen op het juiste moment.

Scannen Medicatie

* procedure- en werkprocessenbeheer

3. Het KWS als bron van onderzoek

Het Klinisch Werkstation (KWS) bevat meer dan 1,5 miljoen patiëntendossiers. Het is dan ook een potentieel enorm interessante bron voor wetenschappelijk onderzoek. De dienst informatiesystemen ontwikkelde in 2012 een zoekrobot die het voor artsen mogelijk maakt om in de data van het KWS te grasduinen. De zoekrobot stelt de artsen in staat om lijsten aan te maken van alle dossiers op basis van een bepaalde ziekte, behandeling, …

Uiteraard is de nodige beveiliging voorzien om de toegang tot het systeem te verbieden voor onbevoegden en wordt de privacy optimaal beschermd. Een arts krijgt dan ook alleen de details van een dossier ter beschikking van de patiënten met wie hij een therapeutische relatie heeft. Al de andere dossiers blijven anoniem, tenzij de onderzoeker goedkeuring krijgt van de commissie medische ethiek.

KWS

* procedure- en werkprocessenbeheer

4. Een dynamische labogids

In 2012 werd een totaal nieuwe en veel gebruiksvriendelijkere versie van de bestaande labogids uitgewerkt voor zowel artsen binnen als buiten het ziekenhuis. De labogids is gedocumenteerd met tekst en beelden en haalt zijn informatie uit het laboratorium informatiesysteem. Die informatie kan verder aangevuld worden, zodat onderhoud zeer beperkt blijft. Traceerbaarheid en versiebeheer zijn een onderdeel van deze functionaliteit.

Investeren in het welzijn en de betrokkenheid van medewerkers

Christophe kent de waarde van waardering

Op 1 maart 2012 was het Complimentendag: het UZ Brussel verspreidt bij de medewerkers een kaartje dat het gemakkelijk maakt om elkaar een pluimpje te geven. Hoe hoogtechnologisch de zorg ook is, het blijft in de eerste plaats een zaak van mensen die iets doen voor andere mensen. Ook Christophe geeft blijk van zijn waardering. Als doctorandus weet hij immers hoe dat motiveert bij een grote uitdaging.

Meer info

HR: voor en door de medewerkers

Werken in een ziekenhuis geeft veel voldoening, maar brengt ook de nodige verantwoordelijkheid en soms stress met zich mee. Een uitgekiend Human Resources-beleid waarin zowel aan het professionele als het menselijke aspect de nodige aandacht wordt besteed, is dan ook heel belangrijk. Ook in 2012 werden een aantal initiatieven genomen om hieraan tegemoet te komen.

Het Metroplan: medewerkers stippelen hun eigen loopbaan uit

Als verpleeg-, zorg-, of vroedkundige kan je loopbaan nog vele kanten op. Met het Metroplan creëerde het UZ Brussel begin 2012 een visuele voorstelling van alle mogelijke professionele doorgroeimogelijkheden voor medewerkers van het departement verpleeg- en vroedkunde.

Metroplan

Katelijne De Koster, diensthoofd verpleegkunde

Katelijne De Koster

De achterliggende gedachte van ons Metroplan is dat een diploma de instapkaart is voor je loopbaan als verpleeg, zorg-, of vroedkundige. Binnen de job en binnen het UZ Brussel zijn er veel wegen mogelijk.


Telethuiswerk

Het UZ Brussel stelde een werkgroep samen die zich in 2012 boog over hoe en onder welke voorwaarden thuiswerk in het ziekenhuis kan worden ingevoerd en gestimuleerd. Doel is om thuiswerk formeel te ondersteunen en organiseren.


Wat met medewerkers die met een trauma worden geconfronteerd?

Zorg dragen voor anderen, dat is wat het UZ Brussel elke dag doet. Maar wat als medewerkers op de werkvloer te maken krijgen met situaties zoals ernstige agressie, bedreiging of het overlijden van een patiënt, en dit moeilijk kunnen verwerken? Als zorgdragers een traumatiserende situatie meemaken, is het belangrijk dat er ook voor hen gezorgd wordt.

Een intern team voor slachtofferhulp was er al lang in het UZ Brussel, maar sinds 2012 werkt het UZ Brussel bovendien samen met POBOS, een adviescentrum voor welzijnszorg in organisaties. POBOS organiseert psychologische opvang en begeleiding.

Het UZ Brussel biedt zijn medewerkers in samenwerking met o.a. CAW Mozaïek en POBOS trouwens een hele waaier aan begeleiding,
zowel in de privé- als werksfeer:

 • gratis Employee Assistance Programme
 • gratis psychosociale begeleiding
 • gratis eerstelijnsrechtshulp
 • gratis traumabegeleiding
 • gratis hulpverlening bij grensoverschrijdend gedrag
 • scheidingsbemiddeling/ouderschapsbemiddeling

Enkele terugkerende evenementen voor medewerkers, ook in 2012

Nieuwjaarsreceptie

Op 10 januari zetten de medewerkers van het UZ Brussel het nieuwe jaar feestelijk in met de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie en fuif.

20 & 30 jaar

In juni 2012 werden medewerkers die 20 en 30 jaar in dienst zijn bedankt met een uitgebreid etentje en een gezellig samenzijn in kasteel Diepensteyn in Steenhuffel.

Complimentendag

Een mooi en oprecht compliment is gratis, het effect ervan onbetaalbaar. Dat wordt in het UZ Brussel extra in de verf gezet door op Complimentendag elkaar een welgemeend compliment te geven.

UZ Crack

Daarnaast was er nog aandacht voor de Dag van de Administratie (met een ontbijt voor alle administratieve collega’s), de Dag van de Schoonmaak (met een traktatie voor de facilitaire dienst), en de Week van de Verpleeg- en Vroedkunde (met taarten voor alle verpleegeenheden en een ontspannende UZ Crack quiz).


Raf Vandenbussche, directeur HR en Communicatie

Raf Vandenbussche

Professionaliteit en menselijkheid gaan in het UZ Brussel hand in hand. Want hoe beter medewerkers zich in hun vel voelen, hoe beter de zorg voor de patiënt. Niet voor niets werd ons voor het vierde opeenvolgende jaar het label Top Employer toegekend.

De medewerkers van het UZ Brussel

Goede patiëntenzorg is het rechtstreekse resultaat van betrokken en tevreden zorgverstrekkers. Elke dag gaan er meer dan 3400 medewerkers aan de slag, en dit op alle niveaus over technici, administratieven, verpleegkundigen tot topchirurgen. In 2011 werkten nog 3365 mensen in het UZ Brussel, in 2012 waren dat er al 3405. Het aantal theoretische fulltime equivalenten bedraagt 2965.

Verpleegkundigen grootste groep

Overwegend vrouwen

Het overgrote deel (39%) van de medewerkers bestaat uit verplegend personeel. Daarnaast vormen de artsen (16%) en de administratieve medewerkers (17%) de grootste groep.

De gezondheidszorg is bij uitstek een sector waarin veel vrouwen actief zijn. Het UZ Brussel vormt hierop geen uitzondering.


Geen leeftijdspiramide

Het UZ Brussel bereidt zich voor op de toekomst door jonge mensen aan te werven en een wervingsreserve aan te leggen om het pensioen van de babyboomgeneratie op te vangen.


Medewerkers vooral uit Vlaams-Brabant

De medewerkers komen van overal in het land. Behalve de provincie Luxemburg, zijn alle andere Belgische provincies vertegenwoordigd in het ziekenhuis. Er zijn zelfs medewerkers die van Nederland naar Brussel pendelen om in het UZ Brussel te werken.


Meer dan 40 verschillende nationaliteiten

Het UZ Brussel is een smeltkroes van nationaliteiten. Meer dan 40 verschillende nationaliteiten zijn werkzaam in het UZ Brussel. Een multiculturele werkomgeving met andere woorden …


Minder verzuim dan het sectorgemiddelde

De verzuimcijfers bij het UZ Brussel liggen lager dan de benchmark in de zorgsector. Niet alleen het totaal verzuim (UZ Brussel: 5,26% - Sector: 6,44%) ligt lager, maar ook op de deelaspecten die het totaal verzuim uitmaken, scoort het ziekenhuis beter: ziekte (UZ Brussel: 4,77% - Sector: 5,82%), arbeidsongeval (UZ Brussel: 0,19% - Sector: 0,21%), gewettigd afwezig (UZ Brussel: 0,29% - Sector: 0,37%) en ongewettigd afwezig (UZ Brussel: 0,01% - Sector: 0,04%).

Blijven vernieuwen

Christophe ondervindt de evolutie van de gezondheidszorg

De diensten mond-, kaak-, en aangezichtschirurgie en neus-, keel-, oorheelkunde hebben specifieke toestellen voor beeldvorming nodig. In 2012 werden twee nieuwe Cone Beam CT-scanners aangeschaft. Maar ook voor Christophe had 2012 heel wat vernieuwingen in petto: er werd een splinternieuwe ‘cleanroom IVF-labo’ in gebruik genomen.

Meer info

Vernieuwen om de beste zorgen te blijven aanbieden

Innovaties hoeven niet altijd uit grootse projecten te bestaan. Innoveren schuilt soms ook in kleine dingen: afgeschreven apparatuur op tijd vervangen, labo’s grondig onder handen nemen, … Alles om patiënten nog beter en sneller te behandelen.

Nieuwe cleanroom labo’s op CRG om expansie te beheersen

Het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde (CRG) blijft groeien. Meer en meer buitenlandse patiënten uit het Midden-Oosten kwamen naar Brussel en met slechts één IVF-labo kon het CRG niet meer voldoen aan de vraag. Om de groei te beheersen, werd een hub in Koeweit geopend, zodat alvast de vele patiënten uit het Midden-Oosten het labo in Brussel niet meer nodig hadden. Tegelijk werd beslist om in Brussel alle labo’s te centraliseren op één verdieping, een tweede cleanroom IVF-labo bij te bouwen en het bestaande IVF-labo te renoveren zodat het voldoet aan de gewijzigde wetgeving die ‘cleanrooms’ vereist.

De verbouwing van het bestaande IVF-labo zal afgerond worden in 2013, het nieuwe tweede IVF-labo is in 2012 in gebruik genomen. Het doel: een expansie naar 5000 ovariële pick-ups.

Cleanroom

Lieve Decaluwé, Manager CRG

Lieve Decaluwé

Het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde is wereldvermaard. Om te kunnen blijven voldoen aan vragen van binnen- en buitenlandse patiënten, de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden en up-to-date te blijven met de nieuwste technieken, is investeren in nieuwe cleanrooms noodzakelijk.


Twee nieuwe cone-beam CT scanners op Medische Beeldvorming

In 2012 werden twee nieuwe cone-beam CT scanners aangeschaft ter ondersteuning van de diensten Keel-Neus-Oor (K.N.O.) en Mond-, kaak-, en Aangezichtschirurgie (M.K.A.). De nieuwe apparatuur bestaat uit één liggend systeem (voor K.N.O.-indicaties en radiologie gebruik) en één staand systeem (M.K.A. en tandheelkunde indicaties). De toestellen laten zeer hoge resolutie 3D beeldvorming toe.

Daarnaast werden oude toestellen vervangen door nieuwe:

 • full digitale radiografie-fluroscopiezaal kinderradiologie
 • CT scanner voor interventionele procedures en radiotherapieplanning
 • high-end echografietoestel gespecialiseerd in musceloskeletale onderzoeken
CT Scan

Aankoop van een toestel voor lasertherapie

Er werd op de afdeling oncologie een toestel aangekocht voor lasertherapie om de uitgebreide mondslijmvlieseffecten (orale mucositis) ten gevolge van chemoradiotherapie mee te behandelen. Het toestel ziet er uit als een soort laserbalpen en wordt bedside gebruikt. De behandeling voor de patiënten is gratis. De patiënten ervaren een objectieve verbetering, hun pijn vermindert heel snel. Het UZ Brussel was een van de genomineerden van het ‘Colour your hospital’-project van de Belfius Foundation dat het apparaat financierde.

CT Scan

Over wat niet switcht

Christophe vindt het belangrijk dat de waarden NIET switchen

In het Brusselse Boudewijnpark, waar Christophe speelt met zijn vrouw en zijn twee kinderen, zit een fiere, oude dame op een bankje na te denken. Ze heeft vragen over het levenseinde. Waar kan ze terecht? In 2012 opent het UZ Brussel in Wemmel de ‘Levenseindekliniek’: een informatiecentrum waar patiënten en hun familie terecht kunnen voor begeleiding, advies en bemiddeling voor een waardig levenseinde. Het UZ Brussel begint in 2012 de switch te maken naar het ziekenhuis van de toekomst. Maar zijn kernwaarde blijft: respect, ook voor ieders recht op zelfbeschikking. Ook Christophe vindt het zeer belangrijk dat het UZ Brussel zijn onderscheidende humanistische waarden behoudt.

Meer info

Consult en advies voor levenseindevragen in TOPAZ

Ernstig zieke patiënten met vragen over hun levenseinde kunnen voortaan op tweedelijnsconsult in Wemmel (waar ook TOPAZ, het huiselijk dagcentrum van het UZ Brussel voor mensen met een levensbedreigende ziekte, gevestigd is). Het nieuwe initiatief, waarmee in 2012 werd gestart, heet ULTeam, of Uitklaring Levenseindevragen-team.

Sinds 2002 beschikt België over drie wetten met betrekking tot het levenseinde: de Wet Patiëntenrechten, de Wet Palliatieve Zorg en de Euthanasiewet, die hem/haar autonomie verzekert bij medische beslissingen, ook die rond het levenseinde. Tien jaar later blijkt uit informatie van o.a. de LEIFartsen dat er nog altijd een manifeste onwetendheid bij de bevolking is over deze wettelijke mogelijkheden.

Daarnaast blijkt dat er nog te veel therapeutische hardnekkigheid bij ongeneeslijke patiënten is, dat er te weinig of te laat een beroep wordt gedaan op ondersteunende en palliatieve zorg en dat er niet altijd correct wordt omgegaan met euthanasievragen van o.a. niet-terminale patiënten en wilsbekwame psychiatrische patiënten. Dit komt o.a. omdat het euthanasieverzoek niet wordt gehoord of omdat de arts of de zorginstelling bijkomende voorwaarden stelt.

UL Team

Correcte tweedelijnsconsultatie

Hierdoor wordt de betreffende patiënt geconfronteerd met vermijdbare ellende. Dit wil zeggen dat, minstens voorlopig, de nood bestaat aan een correcte tweedelijnsconsultatie, adequaat advies en mogelijk een efficiënte opvolging/ziekenhuisopname voor deze patiënten.

Om aan deze noden te voldoen kunnen ernstig zieke mensen met vragen over hun levenseinde sinds 2012 terecht in Wemmel op het tweedelijnsconsult.

Het ULTeam team kan geraadpleegd worden wanneer men nergens anders terecht kan. Het kan dus gaan om mensen die bijvoorbeeld hun behandeling willen stopzetten of die niet meer willen leven. Daarnaast wordt er ook hulp geboden aan mensen die willen stoppen met een behandeling, maar dat niet durven omdat ze bang zijn om het contact met hun arts te verliezen.

Multidisciplinair team

Om op consultatie te komen, moeten de patiënten eerst een afspraak maken. Een multidisciplinair team buigt zich over hun vraag en probeert die terug te koppelen naar de behandelende arts. Het team heeft in de eerste plaats een bemiddelende rol. De consultatie kan zowel op initiatief van de patiënt of zijn familie (bijv. bij wilsonbekwame patiënten) als op verwijzing van een arts/zorgverlener gebeuren. Mits instemming van de patiënt zal altijd worden teruggekoppeld naar de behandelende arts. ULteam wordt mee gepatroneerd door de VUB-leerstoel ‘Waardig Levenseinde’ van deMens.nu en wordt ondersteund door een adviesraad die toeziet op de kwaliteit van het maatschappelijk dienstbetoon, de zorgverlening, de training van professionelen en de wetenschappelijke begeleiding. Alle werkzaamheden worden gerapporteerd aan de ethische commissie van het UZ Brussel.

Meer info

Respect

De namen van de Vrije Universiteit Brussel en van het UZ Brussel vallen geregeld wanneer over het begin en het einde van het leven maatschappelijk wordt gedebatteerd. Dat is niet te verwonderen. Op beide sleutelmomenten heeft de samenleving de neiging haar waarden en normen op te dringen aan het individu. De Vrije Universiteit Brussel en haar ziekenhuis het Universitair Ziekenhuis Brussel hebben het recht op zelfbeschikking ingeschreven als een sleutelelement van hun filosofie. Zelfs als dat tegen de overheersende maatschappelijke waarden inging, hebben VUB en UZ Brussel steeds standpunten ingenomen inzake bijvoorbeeld abortus, fertiliteitsonderzoek en euthanasie en daarmee een stempel gezet op het samenlevingsdenken daarover.

Anne-Marie Moens, hoofdverpleegkundige patiëntenbegeleiding

Anne-Marie Moens

Het UZ Brussel sluit dicht aan bij mijn waarden en normen en mijn manier van werken en denken. Ik heb een hekel aan betutteling. Mensen moeten zelf kritisch denken.


De filosofie van beide organisaties is echter ook voelbaar bij de dagelijkse zorg. Patiënten worden met respect bejegend, ongeacht hun taal of levens- en geloofsovertuiging. Studenten voelen dat de afstand tussen hen en de professoren kleiner is dan elders. Medewerkers merken dat hun mening, ook al is ze kritisch, welkom is.

‘Respect’ staat bovenaan de missie van het UZ Brussel.

Voor de omschrijving van de missie en de waarden van het UZ Brussel:

Link naar missie en waarden

Uitdaging: een financieel gezond ziekenhuis blijven

Christophe ziet een oplossing

2012 was voor Christophe een bijzonder jaar. Maar zijn doctoraat behalen vindt hij nog maar het begin. Om verder onderzoek te kunnen doen, moeten financiële middelen worden gevonden. In december 2012 wordt in het UZ Brussel de Veertiendaagse van Vriend voor het Leven georganiseerd. Christophe krijgt aan het personeelsrestaurant een folder en het promotiekoekje mee. Via Vriend voor het Leven wordt ook de Appeltuin gefinancierd, een unieke leef-, leer- en speelruimte voor kankerpatiëntjes en andere zieke kinderen in het UZ Brussel. Christophe ziet in Vriend voor het Leven een oplossing. 2013 biedt perspectieven … Het switchen is nog maar begonnen.

Meer info

Naar doeltreffende fondsenwerving in het UZ Brussel

De financiële noden van de gezondheidszorg stijgen en de beschikbare overheidsmiddelen dalen. Een universitair ziekenhuis is structureel ondergefinancierd omdat het naast de zorg ook een opleidings- en onderzoeksopdracht heeft. Daarom moet het UZ Brussel op zoek naar alternatieve financiering. Het heeft daarom in 2012 beslist zijn fondsenwervingspolitiek te professionaliseren. Het antwoord van het UZ Brussel is onder meer Vriend voor het Leven.


Linda Sonck, verantwoordelijke Vriend voor het Leven

Anne-Marie Moens

Vriend voor het Leven is meer dan een alternatieve financieringsbron. Via ‘Vriend voor het Leven’ krijgen mensen de kans om hun dankbaarheid te uiten, om hun betrokkenheid te tonen bij al het werk dat hier in het UZ Brussel gebeurt. Daarom spreekt het UZ Brussel liever van ‘friendraising'.

Zij werden al Vriend voor het Leven

Argenta-kantoorhouders

Argenta-kantoorhouders engageren zich om 1 miljoen euro in te zamelen tegen 2015 om de Appeltuin te bouwen. De Appeltuin is een warme, veilige plek aan het Kinderziekenhuis waar kinderen weer kind kunnen zijn. Ze kunnen er spelen en leren en hun dagelijkse beslommeringen even naar de achtergrond schuiven.

De Appeltuin
 • Het Tartan Army, de voetbalsupporters van de Schotse nationale ploeg, schonk £1500.

 • Voetballer Mbark Boussouffa schonk €10.000 aan het Kinderziekenhuis.

Word ook een vriend voor het leven!

Steun de dokter, afdeling naar uw keuze of het ziekenhuis via www.vriendvoorhetleven.be:

 • met een gift
 • met een maandelijkse of jaarlijkse gift via domiciliëring
 • als mecenas of bedrijfssponsor
 • of door een actie of evenement te organiseren
Doneer

UZ Brussel opnemen in je testament?

Mensen kunnen er ook voor kiezen om het UZ Brussel of één van zijn diensten in hun testament op te nemen. Testament.be behandelt al de aanvragen.

Testament.be

Financieel gezond, maar…

Het UZ Brussel sluit het boekjaar 2012 af met een winst van 3,7 miljoen euro. Dit betekent een toename ten opzichte van de winst van 2011 (2,8 miljoen euro). De winst wordt onmiddellijk geherinvesteerd in het ziekenhuis en volstaat nog altijd niet om alle projecten van het UZ Brussel te realiseren. Vandaar dat het ziekenhuis ook alternatieve financieringsbronnen aanboort, bijvoorbeeld via giften en legaten.

Er wordt in 2012 een groei vastgesteld van de ziekenhuisactiviteiten: +1,1% klassieke hospitalisaties, +6,4% daghospitalisaties, +2,9% technische verstrekkingen en +3,5% raadplegingen. Het aantal ingrepen daalde met -1,2%. Dit is dus geen ziekenhuisbreed fenomeen. Evoluties in bepaalde diensten spelen een belangrijke rol. De daling van de ingrepen heeft voornamelijk te maken met de verschuiving van activiteiten van het operatiekwartier naar de polikliniek.

Het bedrijfsresultaat, dat samenhangt met de eigenlijke bedrijfsactiviteiten, bedraagt 5,7 miljoen euro of 1,6% van de bedrijfsopbrengsten.

Voor de komende jaren is het belangrijk dat op de ingeslagen weg wordt verder gegaan: alles wordt in het werk gesteld om het positieve bedrijfsresultaat te versterken. Verschillende elementen nopen tot een verbetering van de bedrijfsmarge: de niet aflatende stroom van besparingen in de gezondheidszorg, de financiële dekking van de pensioenverplichtingen, de financiering van het ruimteplan, de continuïteit van de investeringen en de financiële risico’s die samenhangen met bepaalde regeringsplannen (toepassing van de wet op de overheidsopdrachten op de geneesmiddelen, nieuwe systemen van ziekenhuisfinanciering, …).

Financieel absoluut, 2008-2012 (in miljoen euro)

Balans


Resultaat

2008 2009 2010 2011 2012
Bedrijfsopbrengsten 296,4 325,5 337,1 352,9 366,8
Bedrijfskosten 292,5 323,0 331,6 349,4 361,0
Bedrijfsresultaat 3,8 2,5 5,5 3,5 5,7
Bedrijfsresultaat / Bedrijfsopbrengsten +1,3% +0,8% +1,6% +1,0% +1,6%
Financiële opbrengsten 3,4 3,3 3,5 6,6 3,2
Financiële kosten 4,7 3,1 2,7 4,1 3,7
Financieel resultaat -1,3 0,2 0,8 2,5 -0,4
Resultaat 2,6 2,7 6,3 6,0 5,3
Uitzonderlijke opbrengsten 2,9 6,8 2,7 29,3 4,8
Uitzonderlijke kosten 19,4 3,1 6,1 32,5 6,4
Uitzonderlijk resultaat -16,5 3,7 -3,5 -3,2 -1,6
Resultaat van het boekjaar -14,0 6,5 2,9 2,8 3,7
Cashflow 23,4 28,1 27,5 30,3 27,1

Investeringen

Een wendbaar, efficiënt UZ Brussel

Christophe ervaart het dagelijks: er verandert veel in het UZ Brussel

Christophe ervaart het dagelijks: er verandert veel in het UZ Brussel. Om nog efficiënter te werken, lopen vandaag al verschillende projecten. Eén daarvan is ‘Lean’: medewerkers worden aangespoord om de dagelijkse werking continu te verbeteren. Kleine aanpassingen leveren vaak grote voordelen op. Een voorbeeld: de kledij stapelen op de meest bereikbare plaats volgens de lengte van de persoon. Eenvoudig én efficiënter, ervaart ook Christophe aan den lijve.

Meer info

UZ Brussel werkt ‘slimmer’

Het UZ Brussel werkt aan de toekomst in tal van grote projecten. Prioritiseren, voorbereiden, opvolgen, rapporteren, … het is allemaal onmisbaar om te zorgen voor de uiteindelijke realisatie van deze projecten. Het ziekenhuis professionaliseert zijn projectwerking onder de noemer Nexus. Een onderdeel van Nexus is Lean werken: de dagelijkse werking continu verbeteren door samen kleine zaken stap voor stap aan te pakken want verbetering zit niet alleen in grote projecten, maar ook in het dagelijks werk.

Nog meer Nexus in 2012

De Nexus project-methodiek werd in 2012 verder bestendigd en geïmplementeerd bij medische en ondersteunende diensten.

De doelstellingen zijn:

 • betere voorbereiding van projecten (standaard projectfiche)
 • prioritiseren van projecten (in lijn met de strategie van het ziekenhuis)
 • opvolgen en rapporteren (vooropgestelde resultaten behalen en behouden)
 • efficiëntie van onze werking verhogen (procesverbeteringen en Lean)

De focus lag in het afgelopen jaar op de uitvoering van de prioritaire projecten van het ziekenhuis en de verdere invoering van de Lean-principes.

Verbeterbord

Lean werken: samen elke dag verbeteren

In 2012 werd het Lean werken verder geïntroduceerd in het UZ Brussel. Lean draait niet om sneller of harder werken, maar om ‘slimmer’ werken. Het startpunt is de praktijk: je legt alles wat je doet onder de loep en kijkt hoe het beter kan. Is er een knelpunt, dan zoek je de oorzaak en kijk je wie wat kan doen om het op te lossen.

De toepassing van de Lean principes en methodes heeft in de zorgsector ondertussen een grote vlucht genomen. Want juist toegepast kom je tot een duurzame verbetering van kwaliteit, veiligheid en efficiëntie. De lean principes helpen het ziekenhuis:

 • patiëntenervaring verbeteren
 • verspilling vermijden
 • werk planbaar maken en rust op de werkvloer creëren
 • resultaten zichtbaar maken
 • klein maken en continu verbeteren

Alle hoofdverpleegkundigen volgden het afgelopen jaar een training over de principes van Lean werken. Daar bleef het niet bij. Diensten die instapten werden begeleid en kregen een aantal hulpmiddelen ter beschikking. Het operatiekwartier van het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde, biotechniek, de logistieke dienst, de apotheek en de verpleegeenheid traumatologie waren bij de eersten om de workshop te volgen en te brainstormen met het hele team.


Inge Cooreman, hoofdverpleegkundige orthopedie

Inge Cooreman

Het is vaak gewoon je gezond verstand gebruiken en out of the box durven denken. Dankzij kleine veranderingen verloopt de werking op de dienst merkelijk efficiënter en merk je toch wel dat er een aangenamere sfeer heerst onder de collega’s.

Zeven voorbeelden van nexus in de praktijk

1. Pc-stoeltjes op de dienst materniteit

Op de dienst werden lage pc-stoeltjes geïntroduceerd zodat de vroedkundigen niet de hele tijd recht moeten staan wanneer ze op de gang gegevens invoeren in het elektronisch verpleegdossier.

Pc-stoeltjes

2. Minder gemiste oproepen en kortere wachttijden

Door lean werken werden telefoonoproepen aan de balies van de consultaties sneller opgenomen. Van 26,6% gemiste oproepen in 2009 naar 22,7% gemiste oproepen in 2012. Van 45 seconden wachten op een beantwoorde oproep naar 24 seconden in 2012. In 2009 werd 60,2% van de oproepen binnen de 100 seconden beantwoord maar in 2012 was dat al 82,9%.

3. Van inschrijving naar opname: kortere wachttijden

Om de wachttijd voor de patiënten die zich ’s morgens willen inschrijven voor opname in het ziekenhuis in te korten en hun doorstroming naar de verpleegeenheid en het operatiekwartier te optimaliseren, hebben de betrokken diensten de werking van de dienst Kassa-Inschrijving-Opname aangepast: extra bemanning, vroegere openingsuren, betere samenwerking over de diensten heen, … Met resultaat.

4. Logischer rangschikken van de labokleding in het CRG

In het operatiekwartier van het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde lag de labokleding geordend van groot naar klein. De kleinste pakken lagen bovenaan op het schap, de grootste onderaan. Niet logisch, want kleine mensen kunnen zo niet gemakkelijk aan hun pak en grote mensen moeten zich onnodig bukken. Dankzij de lean principes heeft men de pakjes omgekeerd gelegd: klein onderaan en groot bovenaan. Een kleine verandering die de rughygiëne van de medewerkers alleen maar ten goede komt.

5. Harmonia: een positief bedrijfsresultaat en voldoende cash flow genereren

Het project Harmonia beoogt een aankoopplatform tussen verschillende ziekenhuizen. Om het hoofd te bieden aan de stijgende grondstofprijzen en de veranderingen op de markten van onze toeleveranciers, werkt het UZ Brussel samen met 2 andere Brusselse ziekenhuizen (Chirec en Sint-Jan). Door aankoopvolumes te vergroten, kan het ziekenhuis betere prijzen bedingen en een hogere servicegraad van onze leveranciers vragen.

6. Optimalisatie van het facturatieproces

Voor een regelmatige en correcte opvolging van de opbrengsten, het opmaken van de begroting en het snel beschikken over voldoende liquide middelen is het noodzakelijk dat de uitgevoerde prestaties en verbruikte producten volledig en tijdig worden gefactureerd. Er werden duidelijke afspraken gemaakt over de samenwerking tussen de verschillende diensten betrokken bij het facturatieproces (financiële dienst, apotheek, informatieverwerking en patiëntenadministratie). Het proces wordt wekelijks opgevolgd op basis van diverse kritische performantie-indicatoren. In 2012 werd de facturatieperiode beperkt tot 1 maand na het einde van de prestatiemaand. De volledigheid van de facturatie per maand nam toe met 20%. Het percentage facturen met een fout nam af met bijna 30%. De openstaande vorderingen voor prestaties daalden eind 2012 met 23,5% of ruim 37 miljoen euro.

7. Aanvragen voor medische beeldvorming via elektronisch medisch dossier (EMD)

Aanvragen voor medische beeldvorming worden door de aanvragende dienst elektronisch ingebracht in het EMD, in plaats van op papier. De dienst medische beeldvorming (radiologie) kan daardoor de aanvragen raadplegen in het EMD. Hierdoor worden fouten vermeden die ontstaan door een onduidelijk handschrift of wanneer formulieren verloren geraken. Bovendien werkt het ook veel sneller voor alle betrokkenen: zowel voor medewerkers als voor patiënten.

Onderzoek als drijvende kracht voor vooruitgang

De vuurproef voor Christophe

Op zijn doctoraatsverdediging maakt de jury het Christophe niet gemakkelijk, maar hij verdedigt met verve zijn onderzoek. “Life begins now”, had zijn promotor prof. Paul Devroey hem op voorhand gezegd. Misschien een beetje overdreven, maar het doctoraat dat Christophe in 2012 behaalt, is in elk geval de welverdiende beloning van 4 jaar hard onderzoekswerk. Het is een switch die hem formeel tot een erkend onderzoeker maakt.

Naast zorg en onderwijs, is onderzoek een van de kernopdrachten van een universitair ziekenhuis. In het UZ Brussel zijn velen met onderzoek begaan.
En dat werpt vruchten af …

Meer info

Eerste hulp bij wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is naast zorg en onderwijs een basisopdracht van elk universitair ziekenhuis. Het al dan niet succesvol voeren van wetenschappelijk onderzoek bepaalt bovendien in belangrijke mate de financiering van het ziekenhuis en de universiteit.

Universitair Medisch Centrum

Wetenschappelijk onderzoek is zowel een opdracht van het ziekenhuis als van de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de Vrije Universiteit Brussel. Onderzoekers werken fysiek vaak op beide plaatsen. Onder andere om de wisselwerking tussen de faculteit en het ziekenhuis op o.m. het vlak van wetenschappelijk onderzoek te optimaliseren, werd het Universitair Medisch Centrum of kortweg UMC opgericht.

Cel onderzoeksmanagement

Het begeleiden van onderzoekers in het aanvragen en verwerven van onderzoeksfondsen is de opdracht van de Cel Onderzoeksmanagement. In 2012 werd een UMC onderzoeksmanager aangesteld als centraal aanspreekpunt voor vragen in verband met wetenschappelijk onderzoek in de UMC-context. Informatie over externe financieringskanalen en fondsen stroomt nu beter door naar de onderzoekers. Bovendien worden de procedures, mogelijkheden en voordelen van valorisatie ook beter bekend gemaakt binnen het ziekenhuis.

Aude Bonehill, UMC onderzoeksmanager

Aude Bonehill

Het is mijn job om onderzoekers te helpen bij de financiële kant van hun onderzoeksactiviteiten.

De rol van de UMC onderzoeksmanager in een notendop

 • is de centrale helpdesk voor alle vragen in verband met wetenschappelijk onderzoek in het UMC (Universitair Medisch Centrum)
 • verzamelt en verspreidt gericht informatie over de financieringsmogelijkheden voor onderzoek, en speelt proactief in op opportuniteiten
 • biedt bijstand bij het kiezen van een geschikte financiering voor een gepland onderzoeksproject en bij het indienen van projecten
 • vormt de verbinding met het centraal R&D departement en de Technology Transfer Interface van de VUB
 • verzorgt de conceptuele, logistieke en administratieve onderbouw van het onderzoeksbeleid van het UMC, ter ondersteuning van de UMCOR (Universitair Medisch Centrum Onderzoeksraad)
 • doet de voorbereiding, uitvoering en opvolging van de krediettoekenningen voor onderzoek via het Wetenschappelijk Fonds Willy Gepts, de UMCOR en de onderzoeksraad van de VUB
 • faciliteert en organiseert (internationale) samenwerking op het vlak van onderzoek

Prijzenkast 2012 van het UZ Brussel en de faculteit Geneeskunde & Farmacie VUB

Prof. dr. Ilse Smolders en prof. dr. Ann Massie beloond voor onderzoek naar epilepsie

De Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth heeft de ‘prijs ING’ ter waarde van 15.000 euro toegekend aan het onderzoeksteam van prof. dr. Ilse Smolders en prof. dr. Ann Massie van de VUB voor het onderzoeksproject ‘Unveiling the role of the cystine/glutamate antiporter (system Xc) in hippocampal functioning, mechanisms of epilepsy and its comorbidities: a new era for future drug treatment’.

Smolders en Massie

Prof. dr. Wim Distelmans ontvangt L. Steinbergprijs voor zijn onderzoek naar het levenseinde

Prof. dr. Wim Distelmans heeft de Lucien Steinbergprijs ontvangen vanwege zijn activiteiten rond palliatieve zorg en euthanasie. De prijs wordt uitgereikt door de Antwerpse vrijmetselaarsloge en bekroont elk jaar wetenschappelijk medisch onderzoek. Het gaat om een geldprijs om het onderzoek verder te financieren.

Distelmans

Gouden medaille voor hartritmespecialist Pedro Brugada

Cardioloog Pedro Brugada ontving in München voor zijn wetenschappelijk onderzoek een gouden medaille van de Europese Cardiologische Vereniging. Als ontdekker van het erfelijke syndroom dat acute hartdood kan teweegbrengen, is prof. dr. Brugada een van de belangrijkste cardiologen van ons land. Deze medailles worden elk jaar toegekend voor uitzonderlijke carrières in de cardiologie en gelden als één van de belangrijkste onderscheidingen in het vakgebied.

Brugada

Prijs prof. dr. Baron Marc Verstraete en Outstanding Achievement Award voor VUB-prof Thierry VandenDriessche

Thierry VandenDriessche staat aan het hoofd van het departement Gentherapie en Regeneratieve geneeskunde van de VUB. Hij is sinds het begin van de jaren ‘90 actief op het gebied van gentherapie en werkte in het begin van zijn carrière samen met pioniers dr. Michael Blaese (National Center for Human Genome Research, USA) en wijlen dr. Marshal Nirenberg, die in 1968 de Nobelprijs ontving voor het ontrafelen van de genetische code. Samen met zijn collega en partner Marinee Chuah, slaagde Thierry VandenDriessche er als eerste in hemofilie bij proefdieren te genezen.

Prof. VandenDriessche ontving recent twee awards voor zijn wetenschappelijk onderzoek: de ‘Outstanding Achievement Award’ uitgereikt tijdens de 20ste editie van de jaarlijkse conferentie van de Europese Vereniging voor Gen- en Celtherapie en de Prijs prof. dr. Baron Marc Verstraete. Deze prijs bekroont origineel wetenschappelijk werk op het gebied van de hemato-angiologie en wordt uitgereikt door de Koninklijke Academie voor Geneeskunde.

Vandendriessche

VUB-onderzoekster Inge Mannaerts wint BASL research grant

Inge Mannaerts (Labo Liver Cell Biology, LIVR) kreeg de BASL research grant uitgereikt voor haar werk getiteld: 'Modulation of liver fibrosis by liposome-mediated selective targeting of hepatic stellate cells'. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de ‘Belgian Association for the Study of the Liver’. Dat fonds werd opgericht met als doel jonge onderzoekers te ondersteunen op het vlak van klinisch en/of basis leveronderzoek.


International Myeloma Foundation schenkt twee jonge VUB-vorsers elk $ 50 000 voor onderzoek

Tijdens de laatste American Society of Hematology meeting in Atlanta USA hebben twee jonge vorsers van de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de VUB, Brenda De Keersmaecker en Els Van Valckenborgh, een Junior Award (elk 50.000 US $) ontvangen van de International Myeloma Foundation.

In het project van Brenda De Keersmaceker zal een nieuwe immuuntherapeutische strategie tegen multiple myeloom in vitro geëvalueerd worden. In het project van Els Van Valckenborgh zal onderzocht worden hoe tumorcellen de generatie, expansie en functie van myeloïde-afgeleide suppressor cellen (MASC) kunnen reguleren. Het ontrafelen van deze mechanismen zal ons helpen om de myeloomontwikkeling beter te begrijpen en nieuwe therapieën te ontwikkelen die de behandeling van patiënten zal verbeteren.

Myeloma Foundation

Doctoraatsverhandelingen UZ Brussel/faculteit Geneeskunde en Farmacie

 • C. Blockeel: Optimisation of the follicular phase in IVF/ICSI
 • M. Deneyer: Deontologische, ethische en wettelijke implicaties van de zorg voor minderjarigen
 • D. Stoop: From fresh heterologous oocyte donation to autologous oocyte banking
 • P. Honoré: Continuous Blood Purification as an Adjunctive Treatment in Severe Inflammatory Diseases including Sepsis
 • F. Belva: Health of ICSI children
 • De Schutter: Contributions to the knowledge of the aetiology of paediatric community-acquired pneumonia and the pathophysiology of persistent respiratory symptoms in preschool aged children
 • M. Chtintinne: Assessment of the Functional Beta Cell Mass in the Rodent Pancreas
 • S. Allard: Feasibility, safety and immunogenicity of a dendritic cell-based immunotherapeutic approach in HIV-1-infected patients
 • I. Beyer: Countering Inflammation-related Muscle Weakness in Geriatric Patients
 • B. Engels: Clinical implementation of intensity-modulated and image-guided radiotherapy in colorectal cancer
 • T. Gevaert: Clinical implementation of frameless radiosurgery

Samen voor een professionele zorg

Christophe en Dominic vinden samenwerken logisch

Na renovatiewerken, heropent het UZ Brussel in 2012 zijn afdeling nierdialyse in het AZ Jan Portaels. Een universitair ziekenhuis staat niet op een eiland. Ook in 2012 werd op velerlei terreinen samengewerkt, in binnen- en buitenland. Op het moment van de opening reist Christophe samen met collega Dominic Indië rond om uitleg te geven over de fertiliteitsproblematiek. Op dat terrein is het UZ Brussel immers een autoriteit. Christophe en Dominic vinden het maar logisch dat ze hun expertise delen, én ze leren er ook veel van.

Meer info

Onderlinge samenwerking tussen ziekenhuizen is noodzakelijk

Onderlinge samenwerking tussen ziekenhuizen is noodzakelijk. Enerzijds om de doorstroming en terugvloei van patiënten van 1ste naar 2de en 3de lijnszorg beter te laten verlopen. Anderzijds omdat de overheid samenwerkingsverbanden stimuleert omdat dit past in het kader van het optimaliseren van zorgtrajecten. In 2012 heeft het UZ Brussel verschillende nieuwe samenwerkingsverbanden opgezet. Een greep daaruit …

Samenwerking in het binnenland …

AZ Jan Portaels Vilvoorde

De samenwerking met AZ Jan Portaels Vilvoorde is gericht op het in stand houden van een erkend zorgprogramma voor kinderen. Pediaters van het UZ Brussel verzorgen o.a. mee de wachtdiensten op de pediatrie in het AZ Jan Portaels. Op deze manier wordt ook de referentiefunctie van het UZ Brussel versterkt als universitaire pediatriedienst.

Sinds 2012 kunnen de dialysepatiënten uit Vilvoorde terecht in een gerenoveerde afdeling hemodialyse (nierdialyse) van het UZ Brussel. Deze afdeling bevindt zich op de site AZ Jan Portaels-ziekenhuis.

Arts & Patiënt

Universitair Verplegingscentrum Brugmann (UVC Brugmann)

Genetici van het Centrum voor Medische Genetica verzorgen een aantal prenatale genetische raadplegingen in het UVC Brugmann.

Het UZ Brussel en het UVC Brugmann werden door de Vlaamse overheid erkend als Vlaams Centrum voor opsporing van aangeboren Metabole Aandoeningen (VCBMA). De werking van het VCBMA werd in 2012 opgestart.

Door het wegvallen van een aantal nefrologen in het UVC Brugmann, ondersteunt het UZ Brussel het naburige ziekenhuis bij dit acuut probleem. Prof. dr. Wissing van het UZ Brussel is er tijdelijk diensthoofd van de dienst nefrologie.

Sint Maria Ziekenhuis Halle

Om het tekort aan diabetologen in het Sint Maria Ziekenhuis Halle op te vangen, biedt het UZ Brussel tijdelijke ondersteuning aan.


... en internationale samenwerking

Het CRG in Abu Dhabi

Het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde (CRG) heeft al enkele jaren een hub in Koeweit. Sinds 2012 is het CRG ook actief in Abu Dhabi. Deze initiatieven werden genomen om tegemoet te komen aan de noden van de vele patiënten uit het Midden-Oosten, zonder de dienstverlening aan de Belgische patiënten in het gedrang te brengen.

De samenwerking tot nu toe:

 • in augustus 2011 is een overeenkomst gesloten tussen UZ Brussel en het Burjeel-ziekenhuis in Abu Dhabi over de bouw en het management van een plaatselijk IVF-centrum
 • het UZ Brussel-team, onder leiding van prof. Fatemi, is sinds september 2012 ter plaatse. In eerste instantie werden alle medische, logistieke en administratieve voorbereidingen getroffen
 • eind 2012-begin 2013 werd van start gegaan met de eerste IVF-behandelingen

Kennisdelen op beleidsniveau

Ook door aanwezigheid in talrijke vakorganisaties delen ziekenhuizen kennis met elkaar. Zo engageren verschillende medewerkers zich in diverse beroepsorganisaties. Algemeen beheerder Jan Beeckmans werd bijvoorbeeld in 2012 aangesteld om de Belgische Vereniging van Ziekenhuizen te vertegenwoordigen in de 'Governing Council' van de ‘International Hospital Federation’ (IHF). IHF ondersteunt wereldwijd de ontwikkeling en verspreiding van kennis over alle aspecten van het ziekenhuiswezen. Maar dat is uiteraard maar één voorbeeld.

Onderwijs, een kerntaak

Waarom Christophe kiest voor een universitair ziekenhuis

Christophe behaalt zijn doctoraatstitel en wordt later in 2012 ook benoemd tot klinisch professor. Alle medische diensthoofden van het ziekenhuis geven ook les over hun expertise aan de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de Vrije Universiteit Brussel, waartoe het UZ Brussel behoort. Zowel op het vlak van onderzoek als onderwijs werken universiteit en ziekenhuis nauw samen. Dat levert ook voordelen op voor zowel patiënten als studenten. Het is de combinatie van zorg, onderzoek en onderwijs die ook Christophe aanspreekt om te werken in een universitair ziekenhuis.

Meer info

Blijven werken aan de kwaliteit van de opleidingen

Onderwijs vormt samen met zorg en onderzoek de drie pijlers van de werking van het Universitair Ziekenhuis Brussel. Om deze kerntaak te kunnen uitvoeren werkt het UZ Brussel nauw samen met de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de Vrije Universiteit Brussel waarvan het deel uitmaakt. Beiden zijn gelegen op de groene campus Jette.


Prof. Paul De Knop, rector VUB

Paul De Knop

Universiteiten kunnen alleen maar fungeren als plekken waar wetenschappers belangeloos en onafhankelijk kunnen nadenken, als er aan die universiteiten genoeg academische vrijheid is.

Uitbouw UMC

De verdere uitbouw van het Universitair Medisch Centrum was ook in 2012 voor de faculteit Geneeskunde en Farmacie een absolute topprioriteit. Doel van het UMC is het uitbouwen van een geïntegreerd beleid van een academisch en professioneel opleidingscentrum, een wetenschappelijk en translationeel onderzoekscentrum én van een hoogstaand medisch zorgcentrum op de Campus Jette. Ter voorbereiding greep begin 2012 een strategisch seminarie plaats. De nieuwe ‘Conventie’ tussen faculteit en ziekenhuis voor de periode 2013-2017 werd eind 2012 door beide Raden van Bestuur definitief goedgekeurd. Er werd eind 2012 ook een UMC Comité opgericht onder het voorzitterschap van dr. Guy Peeters.

Studentenaantallen

De groei van het aantal studenten aan de faculteit Geneeskunde en Farmacie bevestigt dat zowel de faculteit als de Campus Jette aantrekkingskracht uitoefenen op potentiële studenten. De faculteit kende de voorbije jaren een forse toename van het aantal studenten. Het totaal aan deze faculteit ingeschreven studenten is in 2012-2013 opnieuw gegroeid met bijna 6,8 % (van 1751 naar 1870). Het aantal eerste generatiestudenten is gestegen met 17,2 % (van 192 naar 225). Het aantal studenten Farmacie is de laatste jaren fors gegroeid (met dit jaar 95 studenten in de eerste Bachelor Farmaceutische Wetenschappen), en ook binnen de Sociale Gezondheidswetenschappen en Gerontologie was er een groei van het aantal studenten. Het aantal studenten in de 1ste Bachelor Biomedische Wetenschappen is de afgelopen drie jaar gestegen van 94 naar 233. De zeilen zullen worden bijgezet om meer eerste generatiestudenten Geneeskunde aan te trekken.

Van 7 naar 6

Eén van de opleidingen is de opleiding Geneeskunde die recent een metamorfose heeft ondergaan. De opleiding Geneeskunde aan alle Belgische universiteiten moest immers van Europa van 7 naar 6 jaar teruggebracht worden. De opleiding Geneeskunde van de Vrije Universiteit Brussel zag er bij het begin van het academiejaar 2012-2013 dus helemaal anders uit.

Het nieuwe pakket wordt opgebouwd per twee jaar rond 4 leerlijnen. In de lijn medische kennis wordt in het eerste en tweede bachelorjaar aandacht besteed aan de basiswetenschappen met nadruk op de structuur, opbouw en normale werking van biomoleculen, de cel en het lichaam. In tweede en derde bachelor komen verstoorde werking en ziektemechanismen aan bod en wordt gestart met basisconcepten van diagnose en behandeling. Vanaf eerste master wordt de ziekteleer in al zijn aspecten uitgewerkt in hoorcolleges en in de praktijk gebracht tijdens de klinische stages die al starten in dat eerste jaar. De wetenschappelijke lijn, de lijn vaardigheden en stages en de lijn arts en maatschappij lopen van in eerste bachelor tot derde master continu door... ...Er wordt echter niet gewacht op het nieuwe curriculum om het sterktepunt van de opleiding, de klinische stages, al in het ‘oude’ curriculum verder te verbeteren. Zo wordt het lesprogramma aangepast om de halftijdse stages van tweede en derde master progressief om te zetten naar voltijdse stages.

Logo Faculteit faculteit Geneeskunde en Farmacie

Prof. dr. Nicole Pouliart, opleidings­verantwoordelijke Geneeskunde en stagedocent

Anne-Marie Moens

Ons grote stage-aanbod blijft het grote verschil met andere instellingen. Tijdens die stages wordt ook sterk ingezet op een persoonlijke begeleiding.


UZ Brussel, ook een stageplaats voor verpleeg- en vroedkundigen

Op dezelfde groene Campus Jette leren studenten verpleeg- en vroedkunde in het UZ Brussel de ziekenhuispraktijk kennen. Het UZ Brussel ontvangt jaarlijks stagiairs verpleeg- en vroedkunde van de Erasmushogeschool, maar ook van uiteenlopende andere hogescholen in Vlaanderen en Brussel.

Het aantal stage-aanvragen voor verpleeg- en vroedkundigen stijgt: van 320 in het academiejaar 2008-2009 naar 725 in het academiejaar 2011-2012. Daar is het specifiek uitgewerkt stagebeleid van het departement Verpleegkunde van het ziekenhuis ongetwijfeld niet vreemd aan. Zo is er een mentorenwerking waarbij elke verpleegkundige in het UZ Brussel in staat moet zijn om studenten op te vangen en te begeleiden en er worden studentenbrochures ontwikkeld over alle stageplaatsen in het ziekenhuis.

Het UZ Brussel zorgt voor een persoonlijke opvang van de studenten op de 1ste stagedag. Ze krijgen een badge, een eigen kleerkast en een computerlogin. Op dag 1 worden ze pas om 10 uur op de werkvloer verwacht zodat de eerste werkdrukpiek weg is en de hoofdverpleegkundige of mentor voldoende tijd kan vrijmaken voor kennismaking en uitleg. Alle studenten krijgen wekelijks bezoek voor een feedbackmoment. Uit de evaluaties van de stagiairs blijkt hoge tevredenheid.

Nog enkele realisaties van de faculteit Geneeskunde
en Farmacie in 2012

Master Specialistische Geneeskunde
krijgt positieve beoordeling

In 2012 kregen de opleidingen Specialistische Geneeskunde in Vlaanderen het bezoek van een visitatiecommissie. De Master Specialistische Geneeskunde (Opleiding Arts-Specialist) aan de VUB heeft als enige opleiding in Vlaanderen een positieve eindbeoordeling gekregen van de visitatiecommissie. De European Master in Disaster Medicine wordt zelfs als excellent beoordeeld. De positieve evaluatie is geen toeval. De VUB heeft het invoeren van de Master Specialistische Geneeskunde aangegrepen om samen met het UZ Brussel een aantal veranderingen door te voeren en zo de opleidingen tot specialist verder te optimaliseren. Een gevoelige uitbreiding van de medische staf heeft tot een goede begeleiding tijdens het werkplekleren geleid. Het heeft tegelijk de mogelijkheid geboden om ruimte te maken voor onderwijs voor zowel arts-specialisten in opleiding (ASO’s) als stagemeesters.

Samenwerking met UGent

De faculteit Geneeskunde en Farmacie heeft met alliantiepartner de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de UGent de voorbije jaren een goede samenwerking tot stand gebracht. In 2012 werd gezamenlijk de balans opgemaakt van de samenwerking niet enkel tussen de faculteiten, maar ook tussen de ziekenhuizen. Het resultaat van deze evaluatie was uitermate positief en de intentie werd wederzijds bevestigd om de samenwerking verder te zetten, en mogelijk zelfs uit te breiden met de faculteit Geneeskunde van de ULB en het Erasmus universitair ziekenhuis als derde partner.

Internationalisering

Internationalisering is een andere belangrijke doelstelling van de faculteit Geneeskunde en Farmacie. De faculteit behaalt nu reeds de internationaliseringsnorm '20/20'. Deze norm, die in april 2009 werd uitgevaardigd, stelt dat ‘in 2020 minstens 20% van de afgestudeerden in de Europese hogeronderwijsruimte een studie- of stageperiode in het buitenland achter de rug moet hebben’. Dit heeft financiële implicaties aangezien de Vlaamse overheid een groter gewicht zal geven aan extern verworven studiepunten. De faculteit zal daarom buitenlandse verblijven van docenten, assistenten en studenten aanmoedigen, en vooral ook proberen meer Erasmusbeurzen binnen te halen. De internationale visibiliteit van onze onderzoekscentra wordt verder verhoogd, de internationale netwerking wordt uitgebouwd en meer buitenlandse onderzoekers worden aangetrokken. Ook het Engelstalig onderwijs wordt de komende jaren verder uitgebouwd.

Interfacultaire werkgroep Geneeskunde en LK

De faculteit Geneeskunde & Farmacie heeft met de faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie een goede samenwerking. In 2012 werd een interfacultaire werkgroep opgericht die zal onderzoeken hoe het anatomie onderwijs dat door de beide faculteiten gezamenlijk wordt verzorgd, verder kan gerationaliseerd worden.

Op naar een volledig vernieuwd ziekenhuis

Christophe bouwt mee

Het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde (CRG), waar Christophe werkzaam is, wordt in 2012 uitgebreid. Maar tegen 2020 zal het ziekenhuis helemaal gemoderniseerd zijn en een aangename plaats zijn om verzorgd te worden en te werken. Het UZ Brussel heeft 3 grote bouwprojecten in de steigers staan. In 2012 werd al het groot tijdelijk gebouw opgeleverd waar o.m. de spoedgevallendienst is gehuisvest. Christophe vindt het een extreem boeiende periode om actief te zijn in het UZ Brussel, hij bouwt immers mee aan iets nieuws.

Meer info

Het UZ Brussel bouwt voor u

Vandaag is er in het UZ Brussel een gebrek aan ruimte, diensten liggen erg verspreid en de infrastructuur is op sommige diensten verouderd. Sinds de start van het ziekenhuis in 1977 is de gezondheidszorg geëvolueerd en het ziekenhuis moet mee evolueren. Daarom werkt het UZ Brussel continu aan de verbetering van zijn infrastructuur en is het langetermijndoel om tegen 2020 een totaal vernieuwd ziekenhuis te realiseren op de bestaande campus. De timing van de uitvoering is afhankelijk van de financiering.

Onder meer de volgende projecten werden gerealiseerd in 2012

Oplevering tijdelijke constructie ‘Gebouw G’ met:

 • een uitbreiding en vernieuwing van de spoedgevallendienst
 • een nieuw slaaplabo voor volwassenen en kinderen
 • een nieuw chirurgisch dagziekenhuis
 • kantoren voor administratieve diensten

Volledige renovatie van de frontzone van het consultatiegebouw (zone C):

 • herstel van het wegdek
 • zandstralen van de gevel

Bezoekerscafetaria in een nieuw jasje

Renovatie van talrijke verpleegeenheden

Vernieuwing van het labo microbiologie

Naar een ‘zorgende’ architectuur

Het Ruimteplan van het UZ Brussel wil met 3 grote bouwprojecten het bestaande ziekenhuis uitbreiden en reorganiseren tot een modern, logisch gestructureerd ziekenhuis. Het gebouw moet aan de behoeften van patiënten en zorgverstrekkers voldoen.

Het Ruimteplan

De kerntaken van het ruimteplan zijn het clusteren van diensten, het ontwikkelen van groeiscenario’s, het scheiden van ‘stromen’ (patiënten, personeel en logistiek) en het uitbreiden van oppervlakte. Bij de uitvoering van deze projecten worden de werken gefaseerd en zo gepland dat de operationele hinder en verhuisbewegingen beperkt blijven en de medische continuïteit en kwaliteit gegarandeerd zijn.

Het Ruimteplan bestaat uit 3 grote bouwprojecten. De bouwprojecten werden ontworpen volgens het concept ZORGENDE architectuur.

Zorg voor de patiënt

Door uitwerking van het concept 'genezende omgeving’ wil het UZ Brussel een zuivere, rustige omgeving creëren die bijdraagt tot het genezingsproces van de patiënt. Gebouwen moeten toegankelijkheid, comfort, privacy en ondersteuning bieden aan de patiënt. Uit een bevraging van patiënten en bezoekers blijkt dat bereikbaarheid van het ziekenhuis, duidelijke signalisatie en rust als belangrijk worden ervaren.

Zorg voor de zorgverstrekker-ziekenhuismedewerker

Gebouwen moeten zorgprogramma’s en diensten ondersteunen. Ze vormen een positieve werkomgeving voor onze medewerkers zodat ze in optimale omstandigheden hun rol kunnen vervullen.

Zorg voor de omgeving

Het UZ Brussel ligt in een groene omgeving. Door het creëren van groenzones tussen de gebouwen wordt de omgevingsnatuur naar de gebouwen getrokken. Het landschapsarchitectenbureau OMGEVING ontwikkelt hiervoor een strategie, alsook verschillende ingrepen in het landschap.

Het Ruimteplan wordt opgedeeld in 2 grote fases, VIPA 1 en VIPA 2, die elk op hun beurt uit een aantal deelprojecten/bouwfasen bestaan.


De bouwprojecten

Fase 1 (VIPA 1)

 • Het uitbreiden van het medisch technisch blok. Hier komen alle medisch technische diensten zoals een vernieuwd operatiekwartier, intensieve zorgen, radiologie, hemodialyse, ...
 • Het optrekken van een 'landmarkgebouw', een gebouw met een duidelijk herkenningspunt, waar de administratie en de algemene inkom van het ziekenhuis zullen komen.

Om VIPA 1 te verwezenlijken, worden tijdelijke constructies gebouwd voor o.m. de spoedgevallendienst en het oncologisch centrum.

In 2011 werd een aanvraag ingediend bij de Vlaamse overheid voor de subsidiëring van de bouwprojecten van VIPA 1. Afhankelijk van de toegekende subsidies en vergunningen zou de realisatie van deze projecten moeten voltooid zijn in 2021.

Fase 2 (VIPA 2)

Het sluiten van de gebouwstructuur aan de achterzijde van het ziekenhuiscomplex om op die wijze een meer geconcentreerde gebouwenstructuur te bekomen. De expertisecentra van het UZ Brussel zullen hun uitbreiding kennen in dit nieuwe gebouw.

Het ziekenhuis is nu 35 jaar oud. Het is dringend aan vernieuwing toe zodat patiënten met de best mogelijke zorg kunnen omringd worden. Daarom kunnen we niet wachten tot fase 2 om bepaalde werken uit te voeren. Vandaar dat er nu al een aantal tijdelijke constructies worden gebouwd om een goede zorg te kunnen garanderen aan de patiënten. Het gaat o.m. om de spoedgevallendienst en het oncologisch centrum.

Het UZ Brussel rekent voor de realisatie van zijn project op financiering door de Vlaamse en de federale overheid. 60% van de bouwkosten zou gefinancierd worden via subsidies van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA).

Het UZ Brussel luistert

De patiënt is de essentie

Christophe bezoekt in kamer 206 van de materniteit van het UZ Brussel zijn nichtje en buurvrouw Nathalie, die bevallen is van een flinke zoon Julien. Nathalie is één van de meer dan 29.000 patiënten die in 2012 voor meerdere dagen in het ziekenhuis werden opgenomen. Het UZ Brussel vraagt geregeld aan de patiënten of ze tevreden zijn en wat beter kan. Ook de mening van huisartsen en specialisten wordt gevraagd. In het Test Aankoop-onderzoek van 2012 kreeg het UZ Brussel trouwens een heel goede score. En uiteraard luisteren we ook naar de patiënten.

Meer info

Luisteren om te verbeteren

Midden 2011 voerde Test-Aankoop een onderzoek uit naar de reputatie van de ziekenhuizen in België bij huisartsen en specialisten. In haar blad Test Gezondheid (nr. 108 - april/mei 2012) publiceerde het de resultaten.

Luisteren naar artsen

Het onderzoek van Test-Aankoop concentreerde zich op 13 specifieke vakgebieden die zeer ernstig en complex van aard zijn. Wat betreft deze aandoeningen heeft het UZ Brussel een goede reputatie. Sterker nog, het UZ Brussel behoort tot de drie instellingen die door de huisartsen en specialisten in Vlaanderen en Brussel tot de besten worden gerekend en neemt algemeen zelfs de tweede plaats in. In vergelijking met een gelijkaardige enquête verricht in 2005 gaat het ziekenhuis er in 8 van de 13 gepeilde disciplines zelfs fors op vooruit. De peiling is geen wetenschappelijke evaluatie van de medische zorg, maar geeft een beeld dat huisartsen en specialisten hebben van de medische zorg in het UZ Brussel. Toch is die perceptie een positieve indicatie: bij een huisarts en specialist groeit immers een perceptie op basis van zijn of haar ervaring met de zorg en die van zijn of haar patiënten. In september 2012 werd ook een nieuwe ombudsman voor (huis)artsen aangesteld: prof. dr. Denis Schallier. Hij is afdelingshoofd medische oncologie.

Denis Schallier, afdelingshoofd oncologie

Denis Schallier

Een huisarts die een klacht heeft, is welkom om mij te contacteren. Ik zal luisteren, bekijken of de klacht al dan niet gegrond is en trachten tegemoet te komen aan de klacht.


Luisteren naar patiënten

In 2012 werden door de ombudsdienst van het UZ Brussel in totaal 1080 dossiers behandeld, dit is een lichte stijging t.o.v. 2011 (1010 dossiers). Deze trend is merkbaar in alle Belgische ziekenhuizen. Dat is ongetwijfeld het resultaat van de informatiecampagnes die al enkele jaren door de overheid worden georganiseerd ter bekendmaking van de ombudsdiensten in ziekenhuizen.

628 van die 1080 dossiers bevatten klachten. Naar aanleiding van sommige klachten worden interne procedures herbekeken en verbeterd. Naast het behandelen van de klacht van de patiënt zelf is het adviseren tot verbeteren van de zorg een van de doelstellingen van de ombudsdienst. Zo hebben de klachten over de onduidelijkheid van facturen geleid tot een betere communicatie over onder meer de erelonen. Als gevolg daarvan wordt bijvoorbeeld vandaag met een draagbare pc de patiënt in zijn of haar patiëntenkamer bezocht om meer uitleg te geven over de kosten van de opname. Bij die gelegenheid krijgt de patiënt een gedetailleerd beeld van de elementen die de kostprijs uitmaken van een opname. Een voorbeeld gerelateerd aan de zorg zelf is het feit dat ongerustheid van familieleden over het fixeren van een patiënt in 2012 hebben geleid tot het ontwikkelen van een fixatieprocedure en een informatiebrochure voor de familie van patiënten.

Contacteer de ombudsdienst

De zorg in 2012: de cijfers

Meer gehospitaliseerde patiënten

Het aantal gehospitaliseerde patiënten neemt in 2012 toe tot 23.692 of 1,1% meer dan in 2011. De stijging doet zich voornamelijk voor bij de geplande opnamen (+1,6%). De opnamen via spoedgevallen nemen toe met 0,6%. In 2012 wordt 47,8% van de patiënten gehospitaliseerd via de spoedgevallendienst (2011: 48,0%).

Een belangrijke toename van de geplande opnamen wordt gerealiseerd door de diensten pneumologie (+365 of +17,6%), mond-, kaak- en aangezichtschirurgie (+126 of +262%), hartheelkunde (+111 of +30,2%) en plastische heelkunde (+97 of +32,3%).

Het aantal daghospitalisaties (exclusief miniforfaits) stijgt tot 29.239 (+6,4%). Het aandeel van de dagbehandelingen in het totaal aantal hospitalisaties bedraagt 44,8% in 2012 (2011: 43,5%). De diensten met de grootste toename van daghospitalisaties zijn: anesthesiologie (+1.053 of +36,2%), gastro-enterologie (+418 of +30,5%), klinische hematologie (+301 of +20,4%), mond-, kaak- en aangezichtschirurgie (+290 of +103%), neurochirurgie (+224 of +188%) en orthopedie en traumatologie (+147 of +37,1%).


Meer urgente en minder geplande ingrepen

Het aantal heelkundige ingrepen, uitgevoerd in het centraal operatiekwartier, het CRG en het operatiekwartier oftalmologie, daalt met 1,2% tot 18.295. De daling van het aantal ingrepen wordt enkel vastgesteld bij ambulante patiënten (-7,0%) (gehospitaliseerde patiënten: +2,8%). De geplande ingrepen nemen af met 1,5%, de urgente nemen toe met 4,6%. De gemiddelde KN-waarde per ingreep stijgt met 9,9%.

Ingedeeld volgens plaats van uitvoering blijft het aantal ingrepen in het centraal operatiekwartier stabiel (+0,5%). Indien rekening wordt gehouden met de verschuiving van de colonoscopieën naar de polikliniek is er een toename van de activiteiten in het centraal operatiekwartier (+3,7%). In het CRG neemt het aantal ingrepen af met 4,3% (veroorzaakt door verbouwingswerken in het labo).

Een toename van het aantal ingrepen wordt geconstateerd in mond-, kaak- en aangezichtschirurgie (+257 of +93,5%), orthopedie en traumatologie (+149 of +6,3%), plastische heelkunde (+144 of +21,1%), neurochirurgie (+109 of +12,0%), urologie (+86 of +10,3%) en hartheelkunde (+81 of +12,3%).

 • Aantal uren heelkunde (rechterschaal)
 • KN-waarde per ingreep (linkerschaal)

Aantal raadplegingen en technische verstrekkingen stijgt

Het aantal raadplegingen, exclusief spoedgevallen, stijgt met 3,5% tot 288.335 (tegenover 278.593 in 2011). In absolute aantallen zijn de sterkst groeiende diensten: plastische heelkunde (+1.727), anesthesiologie (+1.666), fysische geneeskunde en revalidatie (+1.631), mond-, kaak- en aangezichtschirurgie (+1.547) en dermatologie (+1.073).

In 2012 bieden 64.734 patiënten zich aan op de spoedgevallendienst (+0,1% t.o.v. 2011); 21,6% van deze patiënten wordt gehospitaliseerd (2011: 21,5%). Het aantal getrieerde patiënten bedraagt 37.383 (t.o.v. 31.328 in 2011; +19,3%), dit is 57,7 % van het totaal aantal patiënten (2011: 48,4%).

Het aantal technische verstrekkingen exclusief operatiekwartier en exclusief klinische biologie bedraagt 897.265 in 2012. Dit is een stijging met 2,9% t.o.v. 2011.

UZ Brussel in 2012 - De switch

Wie is Christophe Blockeel?

Christophe als rode draad

Christophe loopt als een rode draad door dit jaarverslag. Toen de dienst communicatie van het UZ Brussel hem vroeg om als hoofdpersonage te fungeren, aarzelde hij. Het UZ Brussel is in 2012 begonnen met de switch te maken naar een vernieuwd ziekenhuis en Christophe symboliseerde die heel mooi, vond de dienst communicatie. Onder meer omdat Christophe ook een switch heeft gemaakt. Daarom heeft hij uiteindelijk ‘ja’ gezegd. Welke switch? Volg hem in het jaarverslag.

Christophe Blockeel

 • Afkomstig uit Gent, woont in Grimbergen
 • Geboren op 3 november 1975 en vader van 2 kinderen
 • 2005-heden: Gynaecoloog & verloskundige, kliniekhoofd, klinisch professor aan het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde UZ Brussel

Studies

 • 1993-2000: Geneeskunde UGent
 • 2000-2005: Arts-specialist in obstetrie, gynaecologie en fertiliteit VUB
  • 2000-2001: Gynaecologie, UZ Brussel, o.l.v. prof. dr. J.J. Amy
  • 2001-2003: Obstetrie, gynaecologie en fertiliteit, AZ Middelheim, o.l.v. prof. dr. J. Gerris
  • 2003-2004: Fertiliteit, UZ Brussel (Centrum voor Reproductieve Geneeskunde), o.l.v. prof. dr. P. Devroey. Obstetrie, UZ Brussel, o.l.v. prof. dr. W. Foulon
  • 2004-2005: Gynaecologie, UZ Brussel, o.l.v. prof. dr. J.J. Amy
 • 2009: Vlerick School of Management Leuven-Gent
  • Certificate in General management for the hospital professional
  • Certificate in Financial management for the hospital professional
 • 2012: PhD in Medical Sciences: “Optimisation of the follicular phase in IVF/ICSI”, en benoeming tot klinisch professor

Prestaties

 • Won de Pfizer Educational Grant 2005, Brussel
 • Won de FRIGGA Award (Ferring Research Infertility and Gynaecology Grant) 2008, Barcelona